B GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3059/ĐKVN-VAR
V/v Hướng dẫn bổ sung thực hiện văn bản số 8359/BGTVT-VT ngày 10/07/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Các đơnvị đăng kim xe cơ giới

Triển khai thực hiện văn bảnsố 8359/BGTVT-VTngày 10/07/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khaithực hiệnmột s nội dung tại Nghị quyết s 47/NQ-CP ngày08/07/2014 của Chính phủ; tiếp thu ý kiến củacác đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong02 buổi tập huấn tại Hà Nội Thành phốH Chí Minh,Cục Đăng kim Việt Nam hướng dn b sung việcthực hiện văn bản s8359/BGTVT-VT như sau:

1. Điều chỉnh Khối lượngbn thân củaxe cơ giới theo quy định tại văn bn số 8359/BGTVT-VT

- Chỉ thực hiện điều chỉnh đối vi xe cơ giới đã đượckiểm định lần đầu đ lập Hồ sơ phương tiện trướcngày 31/03/2014 nhưng chưa được điu chỉnh Khi lượng bản thân theo hướngdẫn tại văn bảnsố 1641/ĐKVN-VAR ngày 19/05/2014 củaCục Đăng kiểm Việt Nam.

Tuy nhiên việc điều chỉnh chỉ đượcthực hiện một lần ở thời đim xe giới đến kim định định kỳ lần đầu tiên sau ngày 20/07/2014 theo ý kiến đ nghị củachủ xe xe cơ giới không có thay đi về:kích thước bao, kích thước thùng chở hàng so với tài liệu kỹ thuật và so với lần kim định trước. Các ln kim định tiếp theo không đượcđiều chỉnh nữa.

Trường hợp nếu việc điều chỉnh tăng Khối lượng bản thân dẫn đến m giảm Khối lượng hàngchuyên chở CPTGGT quá nhiều, các đơn vịđăng kim có th tư vấn chủ xe cân nhắc việcđiều chỉnh khối lượng bản thân của xe để đảmbảo khi lượnghàng chuyên chở cho phép.

- Trung tâm đăng kiểm chỉ được lựachọn việc nhập giá trị Khối lượng bản thân thực tế của xe cơ giới o Chương trình Quảnlý kiểm định sau khi đã kiểmtra, lập Biên bản xácnhận giá trị khối lượng bản thân thực tế của xe cơ gii. Biên bản phải có đủ chữ ký của chủphương tiện hoặc người đượcchủ phương tiện ủy quyn hoặc lái xecó xut trìnhGiấy chứng minh thư kèm theo cam kết chịutrách nhiệm về việc điuchỉnh. Sau khi nhập các giá trị Khối lượngbản thân, Khối lượng hàng chuyên chở CPTGGT đã điềuchỉnh từ Biên bản o Chương trình Quảnlý kiểm định, cần soát xét kỹ trướckhi "Ghi nhn" vì Chương trình Quảnlý kiểm định s khóa tính năng điềuchỉnh khối lượng bản thân, đi vớitrường hợp có s nhm lẫncần phải sửa lại thì đơn vị đăng kim cầncó văn bản gửivề Cục Đăng kiểm Việt Nam (thông quaPhòng Kim định xe cơ giới) để sửa đổi.

2. Điều chỉnh vị trí chốt kéo, cụm trục của mi rơ moóc chcông-ten-

- Khi kiểm tra nghiệm thu, các đơn vị đăng kiểm phảicăn c theo quy địnhtại cácThông tư số 29/2012/TT-BGTVT Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT của Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải các tiêu chun, quy chun kỹ thuật.

- Trong Hồ sơ kim tra nghiệm thu do các cơ sở thicông xuất trìnhcho các đơn vị đăng kiểm phải có ảnh củasơ mi rơ moóc được chụp khi ở trạng tháiđang thử tải sau khi đã thi công xong.

3. Đối với ô tô tải tự đổ, ô tô xi téc tự nguyện ct giảm th tích thùng hàng, xi téc

- Đối với ô tô tải tự đ: Việccắt giảm thể tích thùng hàng của ô tô tảitự đ đảm bảo không thay đổi các mối liênkết giữa thùng hàng thân xe; hệthống thủy lực nâng hạ thùng hàng chiều dài khung (sát xi) của xe.

- Đối vi ô tô xi téc: Xi téc sau khi ct giảm th tích phải được lắp đặt lên ô tô cần đảm bảo không thay đổi vị trí trọng tâm hàng hóa (khoảng cách t trọng tâm hàng hóa đến tâm trục hoặc cụm trục sau (OS)không đi); có th ctgiảm chiều dài phía sau của khung ô tô; phần khung xe nhô ra bên ngoài đuôi củaxi téc phải được thi công cải tạo thành sàn công tác (xem các hình vẽ minh họatrong Phụ lục kèm theo văn bản này).

4. Các đơn vị đăng kiểm niêm yết các văn bản8359/BGTVT-VT; 2880/ĐKVN-VAR văn bảnnày tại phòng chờ m thủ tục kiểm định và thông báo đến các doanh nghiệp, chủxe của các xe cơ giới do đơn vị quản lývề các nội dung của các văn bản t chức thực hiện nhanh chóng, thuậntiện; phân công lãnh đạo đơn vị chịutrách nhiệm trực tiếp giải đáp cho doanh nghiệp, chủ xe về các vướng mắc trong quá trìnhthực hiện vănbản8359/BGTVT-VT cácchỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải hướngdẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

5. Bãi bỏ những nội dung trong các văn bản khác của Cục Đăng kimViệt Nam trái với nội dung của văn bảnnày.

Cục Đăng kimViệt Nam thông báo yêu cu các đơnvị đăng kim xe cơ giới thống nhất sử dụngChương trình Quản lý kim địnhphiên bn 7.85.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmc, đnghị các đơn vịđăng kiểm xe cơ giới thông báo ngay về Cục Đăng kiểm Việt Nam (thông qua Phòng Kim định xe cơ giới) để kịp thời giảiquyết.

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ GTVT (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Các S GTVT (đ p/h);
- Các Phó Cục trưởng (để c/đ);
- Phòng VAQ, Trung tâm tin học (đ t/h);
- Lưu: VP, VAR.

CỤC TRƯỞNG
Trần Kỳ Hình

PHỤ LỤC

Kèm theo văn bản số /ĐKVN-VAR ngày /07/2014 của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Công văn 3059/ĐKVN-VAR 2014 hướng dẫn 8359/BGTVT-VT kiểm soát tải trọng kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Hướng dn đo khoảng cách từ trng tâmhàng hóa đến tâm trục hoc cm trc sau (OS)

Công văn 3059/ĐKVN-VAR 2014 hướng dẫn 8359/BGTVT-VT kiểm soát tải trọng kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Khi thực hiện phép đo OS đối với xi téc: Đo chiều dài toàn bộ của xi téc (chú ý: phần chở hàng phần có thể chứa hàng để chuyên chở), sau đó chia đôi để xác định vị trí trọngtâm L/2. Đánh dấu vị trí trọng tâm rồi tiến hành đo kích thước từ vị trí này tới vị trí tâm cụm trục sau.