BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/BNN-TCCB
V/v gửi báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số CCHC và tài liệu kiểm chứng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng NLS và TS, Chế biến NLTS và NM, Quản lý xây dựng công trình, Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Các Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch, Hợp tác quốc tế, Khoa học CN và MT; Quản lý doanh nghiệp;
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Triển khai Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ sốcải cách hành chính của các Bộ", Bộ Nông nghiệp và PTNN đã triển khai xâydựng dự thảo Bộ chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ và tổ chức đánhgiá chấm điểm (chấm thử) kết quả cải cách hành chính của đơn vị năm 2013(theoCông văn số 5694/BNN-TCCB ngày 05/12/2013).

Đến nay, các đơn vị đã thực hiện đánhgiá và gửi kết quả chấm điểm về Bộ, tuy nhiên, một số đơn vị chưa gửi Báo cáodiễn giải kèm theo tài liệu kiểm chứng để thẩm định kết quả tự chấm điểm củađơn vị và tính khả thi của Bộ chỉ số.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnhđạo Bộ tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và nhiệm vụtrọng tâm năm 2014, để có căn cứ hoàn chỉnh dự thảo Bộ chỉ số, trình Bộ trưởngphê duyệt, triển khai thực hiện, đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo kết quả tựđánh giá, chấm điểm, kèm theo các tài liệu kiểm chứng (Các Cục: Trồng trọt,Thú y, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng NLS và TS, Chế biến NLTS và NM, Quản lýxây dựng công trình, Kinh tế hợp tác và PTNT; Các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch, Hợp tácquốc tế, Khoa học CN và MT; Quản lý doanh nghiệp; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ), khẩntrương gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực cải cách hành chính) trướcngày 24/01/2014 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Thông tin chi tiết cần trao đổi,liên hệ: Văn phòng thường trực cải cách hành chính - ĐT: 04.37345416, Fax:04.37345415./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Sông Thao