THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 306/TTg-QHQT
V/v Hội đồng Anh đăng ký hoạt động lại tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 515/BGDĐT-HTQT ngày 02 tháng 02 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Giao Bộ Ngoại giao và các Bộ liên quan làm thủ tục chấmdứt hiệu lực Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về Quy chế hoạt động của Hộiđồng Anh tại Việt Nam ký ngày 10/12/2001 theo qui định.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Hội đồng Anh đăngký lại hoạt động theo qui định tại Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001của Chính phủ về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoàitại Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các Vụ: KGVX, NC, TH, Cổng TTĐT
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân