BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------------------
V/v: khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 2094/QĐ-BKH ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước" (sau đây gọi tắt là Dự án).
Một trong các mục tiêu của Dự án là xây dựng hệ thống thông tin cho phép cập nhật các thông tin về dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước tại các tổ chức trực tiếp quản lý thực hiện đầu tư dự án hoặc trực tiếp quản lý vận hành và khai thác sử dụng dự án; tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư; lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư, phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư.
Để thu thập và tổng hợp nhu cầu thông tin phục vụ quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước phục vụ việc lập dự án nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các quý cơ quan chỉ đạo các cán bộ, chuyên viên có liên quan nghiên cứu điền thông tin trả lời vào Phiếu khảo sát nhu cầu thông tin và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2011. Đối với các Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cung cấp thêm thông tin trong Phiếu khảo sát về hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin. Mẫu Phiếu khảo sát về hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin và nhu cầu thông tin được đăng trên mục "Thông báo" của Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://www.mpi:gov.vn.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: chị Nguyễn Thị Thuận (điện thoại: 08.48474, email: [email protected]); chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (điện thoại: 08048473, e-mail: [email protected]).
Xin cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của quý cơ quan./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt