BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh cơ cấu trong tổng mức đầu tư dự án.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4027/EVNNPT-QLĐT ngày 03/10/2014 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về việc điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 13, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng đã quy định: “Trường hợp khi thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh mà không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Theo quy định trên, trường hợp các dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư như nêu tại văn bản số 4027/EVNNPT-QLĐT nếu các dự toán công trình điều chỉnh (tăng do phát sinh khối lượng, do biến động giá…) đã được chủ đầu tư phê duyệt mà chưa làm tăng tổng mức đầu tư dự án phê duyệt thì các dự toán công trình điều chỉnh đó là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, điều chỉnh giá gói thầu, không cần phải phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư.

Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, Nh(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh