VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3061/VPCP-QHQT
V/v dự án trung tâm kiểm soát khí thải xe cơ giới vay ODA của áo

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3038 BKH/KTĐN ngày 22/5/2003) về việc trình duyệt danh mục dự án “ Xây lắp trung tâm thử khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” sử dụng vốn vay của Chính phủ áo, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Việc kiểm soát khí thải đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là một yêu cầu cần thiết, tuy nhiên các điều kiện tín dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ áo còn ở mức cao, cần phải tính toán cân nhắc kỹ hơn trước khi đưa ra tranh thủ sử dụng nguồn vốn này.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây lắp trung tâm thử khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” trình duyệt theo quy định, trong đó chú ý làm rõ các vấn đề: kiểm soát khí thải phương tiện cơ giới đường bộ trong cả nước ( bao gồm cả việc kiểm tra trong lưu thông), trên cơ sở đó xác định quy mô, tổng vốn đầu tư phù hợp, làm rõ cơ chế thu, chi, khả năng trả nợ của dự án, xem xét đánh giá kỹ về giá cả, tính năng thiết bị. Về nguồn vốn đầu tư, cần so sánh phương án vay ODA của áo với các hình thức vay đầu tư khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao