VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3062/VPCP-QHQT
V/v Ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Séc-bi-a và Môn-tê-nê-grô

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Thương mại
- Bộ Tư pháp
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính ( công văn số 5645 TC/TCT ngày 29 tháng 5 năm 2003) về việc xin ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Xéc-bi-a và Môn-tê-nê-grô, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Tài chính ký “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Bộ trưởng Xéc-bi-a và Môn-tê-nê-grô về tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập”.

- Bộ Ngoại giao làm thư uỷ nhiệm một đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Thủ tướng Chính phủ ta ký Hiệp định trên với Bạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao