VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 3730/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2014 và Tờ trình số 12935/TTr-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 2013) và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1156/BTNMT-TCMT ngày 03 tháng 4 năm 2014) về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu có ý kiến về nội dung Bộ Giao thông vận tải đã giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2014.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ