B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3064/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Trả lời công văn số 535/CT-TTHT ngày 3/7/2014 của Cục Thuế tỉnhTiền Giang nêu vướng mc liên quan đến chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã ban hành công văn s 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dn vềthuế GTGT đối với sản phẩm trng trọt, chăn nuôi, thủy sn,hải sản quy đnh:

Từ 1/1/2014,doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khutr bán các sản phẩm trngtrọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sảnchưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường trước đây đã áp dụngthuế suất thuế GTG7 5% và thực phẩm tươisng ở khâu kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Ví dụ các sản phẩm sau đây là sảnphẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản, chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại:

1. Tôm nguyên liệu (chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chếthông thường)- làm sạch - để nguyêncon hoặc lặt đầu, bóc vỏ (xẻlưng, rút tim...), cắt bụng, ép dui thẳng - xếp vào vỉ - hút chân không - đông lạnh.

2. Mực tươi - làm sạch - phân loại- cắt khúc, xếp khuôn - cấp đông - đóng gói - xuất bán.

3. Cá file; tôm,cá cấp đông.

4. Hạt điều tươi -phơi - hạt điu khô - sàng, hấp, cắt tách - sấy khô - bóc vỏ lụa - huntrùng - đóng thùng.

5. Lúa (thóc) xay xát ra gạo - gạo đã qua công đoạn đánh bóng.

6. Sản phẩm cám, tấm, trấu đượctạo ra từ quá trình xay xát thóc đượccoi là sản phẩm trồng trt mớicủa qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác.

7. Phế phẩm, phụ phẩm của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sn, hải sản như tm; trấu: đầu tôm: vỏ tôm; đầu cá;xương cá; nội tạng và phế phẩm thu được sau giết m khác của động vật; m tươi;… ở khâu kinh doanh thương mại cũng thuộc trường hợpkhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT”.

- Tại công văn số 1829/TCT-CS ngày 20/5/2014 của Tổng cục Thuế hướngdẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố:

1. Xử lý các hóa đơnbán hàng hóa là nông lâm, thủy hải sản mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa qua chế biến đã ghi thuế suất 5%:

Trường hợp người bán là doanh, nghiệp, hợp tác xã đã lập hóađơn GTGT, ghi thuế GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩmkhác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì ngườibán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính nộpthuế GTGT. Trường hợp người bán đã xuất nhiều hóa đơn GTGT cho cùng một (01)người mua thì khi điều chỉnh, người bán được xuất 01 hóa đơn điều chỉnh kèm theo Bng kê các hóa đơn điều chỉnh”.

- Căn cứ quy định tại khoản 5 điều 12 Thôngtưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế quy định:

“…

a. Số thuế GTGT đầu ra...

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa,dịch v: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghitrên hóa đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định, tại các văn bản quyphạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại cácvăn bn quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

b. Thuế GTGT đầu vào...

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghitrên hóa đơn mua vào caohơn thuế suất đã được quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầuvào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT; Trường hợp xác định được bên bán đã kêkhai, nộp thuế theo đúngthuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế sut ghi trên hóa đơn nhưng phảicó xác nhận của cơ quan thuế trực tiếpquản lý người bán: Nếuthuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật về thuếGTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suấtghi trên hóa đơn”.

Theo trìnhbày của Cục Thuế và doanh nghiệp,

Quy trìnhsản xuất mặt hàng cồi điệp nhúng đông lạnh: Cồiđiệp tươi → rửa → sơ chế(loại bỏ tạp chất, vỏvà ruột còn sót lại) → phân cỡ → rửa → trụng 3 giây → rửa → cp đông → đóng gói → đưa vào kho bảo quản → xuấtbán (sản phm trụng nước sôi 3 giây chưa chín vàchưa ăn ngay được)

Quytrình sản xuất mặt hàng mực cttrái thông đông lạnh: tiếp nhận mực tươi → rửa→ sơ chế → phân c cắt nhtrái thông → rửa trụng 3 gy → cp đông → đóng gói → đưa vào kho bảo quản →xuất bán (sản phẩm trụng nước sôi 3 giây chưa chín và chưa ăn ngay được)

Sản phẩm nghêu lụa: ngu luộc→ gỡ thịt → ướp lạnh.

Căn cứ hướng dẫn trên,

(i) Về thuế suất thuế GTGT:

Khi doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khu trừ bán các sản phẩmci điệp nhúng đông lạnh, mực cắt trái thông đông lạnh và nghêu lụa chodoanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinhdoanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

(ii) Về điều chỉnh hóađơn:

Về nguyên tc, trường hợp người bán doanh nghiệp nộp thuếGTGT theo phương pháp khu trừ bán sản phẩmtrồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩmkhác hoặc ch qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn đ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Đ nghị Cục Thuếtnh Tiền Giang xem xét cụ thể, trường hợp doanh nghiệp bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉqua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợptác xã đã giải thể, nếu cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người bán xác nhận bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế sutđã ghi trên hóa đơn thì người mua sẽ được khấu trừtheo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
- Vụ KK&KTT, PC-TCT;
-
Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn