VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3064/VPCP-KTN V/v Gazprom xin đặt biển quảng cáo

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 3160/DKVN-L &QHQT ngày 7 tháng 5 năm 2008 về việc Gazprom xin đặt biển quảngcáo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội xem xét, hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Gazprom và Công ty cổ phầnZarubezhneftgaz (Liên bang Nga) các thủ tục cần thiết để đặt biển quảng cáotheo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- PTTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KGVX, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b). Q.(14b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý