BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3065 TCT/NV4
V/v xử lý nộp nhầm tiền thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 182 CNHL/KTTV ngày 25/7/2003 về việc xin kê khai khấu trừ thuế GTGT chậm do ghi sai chương, loại, khoản, mục trên giấy nộp tiền của Chi nhánh Tổng Công ty Thủy sản Hạ Long, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể xem số tiền thuế GTGT đã nộp (6.429.600 đ) của Chi nhánh Tổng công ty (biên lai số 004841 ngày 21/2/2001) đã được khấu trừ trong năm 2001 hay chưa:

Nếu chưa khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì giải quyết như sau:

- Trường hợp Chi nhánh Tổng công ty đã nộp thuế nhập khẩu các tàu đánh cá theo tờ khai hải quan số 7, 8, 9, 10, 11, 14 thi giải quyết cho đơn vị được khấu trừ số tiền thuế GTGT đã nộp nhầm là 60.429.600 đ vào tháng gần nhất.

- Trường hợp Chi nhánh Tổng công ty chưa nộp thuế nhập khẩu thì phối hợp với cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước giải quyết cho đơn vị được chuyển số thuế đã nộp sang thuế nhập khẩu;

Nếu đã khấu trừ thuế GTGT thì phải truy thu thuế nhập khẩu đối với các tàu đánh cá nhập khẩu nêu trên và xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị trong việc kê khai thiếu trung thực.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Nếu vượt quá thẩm quyền thì đề xuất phương án và báo cáo để Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương