VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3065/VPCP-KTTH
V/v thành lập Công ty liên doanh quản lý Quỹ Đầu tư

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về đề nghị của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước tại công văn số 32/UBCK-QLKD ngày 14 tháng 3 năm 2003, về việc cho phép thành lập công ty liên doanh quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép thành lập Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam Uỷ ban chứng khoán Nhà nước căn cứ quy định của Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ cấp phép và giải quyết các thủ tục đầu tư theo đúng quy định cho Công ty liên doanh quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam hoạt động.

2. Giao uỷ Ban chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán phát triển, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào thị trường theo đúng quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy