BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3066/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện công văn 7293/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được Công vănsố 1147/HQBRVT-TXNK ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàuđưa ra vướng mắc khi thực hiện Công văn 7293/BTC-TCHQ ngày 13/06/2011 trongtrường hợp phân cấp tham vấn đối với thủ tục hải quan điện tử. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn 7293/BTC-TCHQ ngày03/6/2011 hướng đẫn việc thực hiện Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 vàQuyết định 251/QĐ-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính, đã nêu rõ thẩm quyềntham vấn tại Điểm 1 như sau: "Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố tổchức thực hiện tham vấn, xem xét khoản giảm giá hoặc thực hiện phân cấp xuốngChi cục phù hợp với điều kiện cụ thể trên cơ sở tình hình nhập khẩu, số lượngcác mặt hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục, cấpCục, mô hình tổ chức, nguồn nhân lực". Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TỉnhBà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu và thực hiện theo nội dung của Công văn7293/BTC-TCHQ .

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường