BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3066 TCT/NV4
V/v sử dụng chứng từ

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Trả lời công văn số 492/2003/BVSC-KTLK ngày 2 tháng 6 năm 2003 của Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt về việc chứng từ hợp lệ cho khoản chi tiền điện, nước sử dụng chung toà nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết a, điểm 5, mục III phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 0 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tiền thuê kiểm toán, tiền mua bảo hiểm tài sản phải có chứng từ, hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính”. Do vậy, để có đủ cơ sở hạch toán chi phí điện, nước giũa Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội và Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt theo đúng quy định, chứng từ phải được lập như sau:

Khi nhận được hoá đơn tiền điện, nước của toàn bộ toà nhà 94 Bà Triệu (loại hoá đơn đặc thù của ngành điện, nước đã có thuế giá trị gia tăng), căn cứ theo hợp đồng thoả thuận giữa 2 bên, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội xuất cho Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi rõ số tiền điện, nước và tiền thuế GTGT theo đúng tỷ lệ nêu trong hợp đồng để Công ty Cổ phàn chứng khoán Bảo Việt làm Căn cứ xác định thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp.

Đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương