BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3067/TCT-CS
V/v: Sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014.

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 486/CT-KTT ngày 09/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và công văn số 981/CT-THNVDT ngày 17/3/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng vướng mắc trong việc sửdụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Về vấn đề này, sau khi có ýkiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuấtkhẩu;

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thôngtư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ.

Căn cứ các quy định trên,trường hợp từ tháng 03 đến tháng 12/2013, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịchvụ nhưng chưa nắm bắt kịp thời thay đổi quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính nênvẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu thì Cục Thuế kiểm tracụ thể nếu thực tế hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đã thực xuất khẩu, hồ sơcủa doanh nghiệp đáp ứng được đầy đủ các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vàođối với hàng xuất khẩu theo quy định; riêng hóa đơn doanh nghiệp vẫn xuất hóađơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn vẫn còn lưu tại quyển. Đồngthời, tại kỳ hoàn thuế doanh nghiệp đã thực hiện hạch toán kế toán doanh thu,chi phí của hàng xuất khẩu trên sổ kế toán, có hợp đồng bán hàng xuất khẩu, tờkhai hải quan, INVOICE, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo quy định thì CụcThuế chấp thuận cho doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vàotương ứng của các lô hàng xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế thành phố Đà Nẵng, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Vụ PC (BTC);
-Vụ PC (TCT);
-Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn