VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3067/VPCP-QHQT
V/v thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Thương mại;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ y tế;
- Tổng cục Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1391-THKT ngày 05 tháng 6 năm 2003) về các biện pháp hạn chế tiêu cực của cuộc chiến Iraq và bệnh Sars, thúc đẩy kinh tế đối ngoại, Phó Thủ tướng Vũ khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về cơ bản, nhất trí với các nội dung về các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại được nêu trong công văn trên của Bộ Ngoại giao. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan triển khai các biện pháp trên theo quy định của Nghị định số 08/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ về hoạt động của Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao