BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3068/BTC-HCSN
V/v tạm cấp kinh phí bầu cử năm 2016

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban bầu cử cấp tỉnh/thành phố Bắc Giang

Thực hiện Thông tư s 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ mức kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có Mục tiêu cho Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giai đoạn 2011-2016, để đảm bảo tính kịp thời trong công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có Mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2016 từ nguồn chi quản lý hành chính ngân sách trung ương năm 2016 đã được Quốc hội quyết định số tiền là 12.310 triệu đồng để thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử.

Đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh/thành phố phê duyệt phương án phân bổ kinh phí bầu cử và giao cho Sở Tài chính thông báo kinh phí bầu cử cho các cơ quan, tổ chức liên quan; chỉ đạocác cơ quan thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Việc quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử đúng Mục đích, đúng chế độ theo quy định tại Thông tư s06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của B Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban bầu cử cấp tỉnh/thành phố biết và tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tnh/thành phố Bắc Giang;
- KBNN tnh/thành phốBắc Giang;
- KBNN, Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải