BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3069 TCT/NV7
V/v C/S thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 570/CT /NVT ngày 4 tháng 8 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Nghệ An hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều 20, Luật đất đai năm 1993 quy định: “Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm...”

 Điều 22, Luật đất đai năm 1993 quy định: ”Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

… sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trong hạn mức đất được nhà nước giao”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất sử dụng ổn định để sản xuất nông nghiệp thì không phải nộp tiền sử dụng đất; trường hợp diện tích đất vườn được giao ghi rõ thời gian sử dụng là 20 năm theo quy định của Luật đất đai thì đó là đất nông nghiệp và không phải nộp tiền sử dụng đất. Khi được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn thuộc đất sản xuất nông nghiệp sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Mục II, Phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương