VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3069/VPCP-KTTH
V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam tại công văn số 943/TTr-BHXH ngày 12 tháng 3 năm 2013, ý kiến của BộLao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 897/LĐTBXH-BHXH ngày 21 tháng 3năm 2013, Bộ Tài chính tại văn bản số 4739/BTC-HCSN ngày 16 tháng 4 năm 2013 vềviệc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệthống Bưu điện, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bảo hiểm xã hội Việt Namthực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng thángqua hệ thống bưu điện từ năm 2013 trên phạm vi toàn quốc.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủtrì, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựngkế hoạch và tổ chức thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểmxã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện bảo đảm phù hợp với điều kiện của từngđịa phương.

3. Định kỳ 6 tháng, Bảo hiểm xã hộiViệt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện việc chi trả lương hưu,bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện. Trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động phối hợp với các Bộ, địaphương liên quan tháo gỡ kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền trình Thủ tướngChính phủ biện pháp xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Tổng công ty Bưu điện VN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
Trợ lý Thủ tướng, Cổng TTĐT,
các Vụ: KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng