BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 307/BXD –KTXD
V/v: Bù giá nhiên liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1-5

Trả lời Văn bản số 407/CV-2008 ngày 12/11/2008 củaCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1-5, tỉnh Phú Yên về bù giá nhiên liệu, vậtliệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và Văn bản số 1551/BXD-KTXDngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc giá nhiên liệu trong chi phí máythi công được điều chỉnh tiếp khi giá nhiên liệu vẫn còn biến động ngoài khảnăng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu so với giá tại thời điểm tháng 01/2008của Thông tư số 03/2008/TT-BXD (giá dầu là 9.300 đồng/lít, giá xăng là 11.864đồng/lít). Đối với giá hợp đồng là đơn giá tổng hợp như nêu trong Văn bản số407/CV-2008 thì nhà thầu phải có giải trình về đơn giá tổng hợp (trong đó cógiá ca máy), trên cơ sở giải thích của nhà thầu, chủ đầu tư xem xét tính hợp lýđể xác định lượng nhiên liệu tiêu hao trên cơ sở định mức hao phí nhiên liệu docấp có thẩm quyền ban hành, công bố; phương pháp xác định giá ca máy và thiếtbị thi công xây dựng công trình theo hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Xâydựng.

2. Việc giải quyết điều chỉnh giá hợp đồng theo Thôngtư số 09/2008/TT-BXD đối với trường hợp chậm tiến độ theo hướng dẫn tại Văn bảnsố 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, trong quá trình thực hiệnCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1-5 nếu còn vướng mắc báo cáo Sở Xây dựngtỉnh Phú Yên để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh