BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 307/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng vừa hưởng lương hưu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 4599/BHXH-CSXH ngày 08/12/2009 của quý cơ quan đề nghị cho ý kiến về việc thựchiện chế độ phụ cấp khu vực đối với trường hợp vừa hưởng trợ cấp tai nạn laođộng, bệnh nghề nghiệp hàng tháng vừa hưởng lương hưu, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXHngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện phụcấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mấtsức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng thì ngườilao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội mộtlần kể từ ngày 01/01/2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xãhội bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội mộtlần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và sốtiền phụ cấp khu vực đã đóng bảo hiểm xã hội. Đối với người đang hưởng lươnghưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàngtháng trước ngày 01/01/2007, cư trú tại nơi có phụ cấp khu vực được hưởng phụcấp khu vực theo mức hiện hưởng (không điều chỉnh theo mức lương tối thiểuchung) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Như vậy, đối với người đanghưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghềnghiệp hàng tháng trước ngày 01/01/2007, từ ngày 01/01/2007 tiếp tục được hưởngphụ cấp khu vực theo mức hiện hưởng thì không thuộc đối tượng được giải quyếttrợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 122/2008/NĐ-CP và Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để quý cơ quan biết và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phốthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân