TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 307/TCHQ-GSQL
V/v: Thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở nội địa

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 26/HQBD-NV ngày 06/01/2005 của Cục Hải quan Bình Dương về việc thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu ở nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm II.3, mục 4, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thì việc thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại nơi sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, chân công trình thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương căn cứ quy định nêu trên và điều kiện thực tế của doanh nghiệp để xem xét, quyết định việc thành lập địa điểm kiểm tra nhưng phải đảm bảo nguyên tắc Hải quan quản lý, giám sát được hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu