BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 307/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về C/O mẫu AK và mẫu E

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 126/HQHCM-NV ngày 09/01/2009 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp vướng mắc về C/O mẫu AK của Hàn Quốc vàC/O mẫu E của Trung Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về C/O mẫu AK của Hàn Quốc.

Tại công văn số công văn số 1972/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2008và số 4525/TCHQ-GSQL ngày 12/09/2008, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn về việckiểm tra C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc.

Đối với C/O cấp theo hình thức cấp điện tử, dấu và chữ kýtrên C/O không phải là dấu đóng bằng tay và chữ ký tay hoặc chữ ký đóng dấu, màđó là file hình ảnh được cơ quan có thẩm quyền điền vào ô 12 của C/O sau khichấp nhận cấp C/O. Cơ quan cấp thực hiện chế độ bảo mật chặt chẽ đối với toànbộ dữ liệu về C/O.

Do vậy, đề nghị đơn vị truy cập website của cơ quan cấp vàđối chiếu với danh sách mẫu dấu, chữ ký Tổng cục đã thông báo để kiểm tra tínhxác thực của C/O mẫu AK của Hàn Quốc theo quy định. Nếu các thông tin phù hợpvới nhau và không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ lô hàng thì chấp nhận C/O vàáp dụng mức thuế suất ưu đãi AKFTA.

2. Về dòng chữ " ISSUED RETROACTIVELY" trên C/Omẫu E.

Theo quy định tại Điểm 2 Điều 10 Phụ lục III Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/05/2007 của Bộ Công Thương về Quy chế xuất xứ ASEAN -Trung Quốc, C/O mẫu E cấp sau phải đóng dấu "ISSUED RETROACTIVELY".

Theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, C/O cấpsau phải có dòng chữ "ISSUED RETROACTIVELY" nhưng không có quy địnhcụ thể dòng chữ này phải được đóng dấu hay đánh máy.

Do vậy, trường hợp dòng chữ này được đóng dấu hay đánh máythì cơ quan Hải quan vẫn chấp nhận C/O mẫu E. Tuy nhiên, nếu đơn vị kiểm tra,phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ dòng chữ không phải do cơ quan cấp đánh máy hoặcđóng dấu, mà do doanh nghiệp tự điền vào thì phải tiến hành điều tra, xác minhC/O theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh