ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3070/SXD-KTXD
V/V Điều chỉnh chi phí máy thi công theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010.

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Kinh gửi:

- Các Sở, cơ quan ngang Sở;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Thực hiện Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng và Công văn 2785/UBND-CN ngày04/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xâydựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010. Sở Xây dựng ThanhHóa đã có văn bản số 1332/SXD-KTXD ngày 18/6/2010 v/v hướng dẫn điều chỉnh dựtoán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010. Theo đó,hệ số điều chỉnh máy thi công (KĐCMTC) từ hệ thống đơn giá xây dựng công trìnhtỉnh Thanh Hóa đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Thanh Hóalà 1,24; đối với các công trình xây dựng trên các địa bàn còn lại của tỉnh là1,186. Nhằm giúp việc điều chỉnh được nhanh chóng, thuận tiện KĐCMTC nêu trênđược xác định bằng phương pháp bình quân cho toàn bộ 798 loại máy và thiết bịđã công bố kèm theo văn bản số 5256/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh ThanhHóa với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểmtháng 01/2010. Do việc xác định bình quân giữa các nhóm máy sử dụng xăng, dầu,điện... nên hệ số điều chỉnh chưa thật sát với chi phí máy xác định bằng phươngpháp trực tiếp. Vì vậy, thời gian qua nhiều đơn vị có văn bản phản ánh về SởXây dựng đề nghị được tính bù trừ nguyên, nhiên liệu và lương thợ điều khiểnmáy bằng phương pháp trực tiếp (Văn bản số 1984/SNN &PTNT-QLXDCT ngày18/11/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Công văn số 982/CV-TMT ngày 24/11/2010 của Tổng công ty CP Miền trung).

Sau khi kiểm tra, rà soát; SởXây dựng thống nhất việc điều chỉnh chi phí máy thi công đối với những côngtrình chỉ sử dụng một số ít nhóm máy (máy thi công và vận chuyển đất đá,cát....) được tính bù lương công nhân điều khiển máy theo tiền lương tối thiểu mớivà bù trừ nguyên nhiên liệu chạy máy (đối với hợp đồng xây lắp mà chi phínguyên nhiên liệu được điều chỉnh) theo phương pháp tính trực tiếp (không dùnghệ số). Những nội dung hư­ớng dẫn khác về điều chỉnh dự toán xây dựng côngtrình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 thực hiện theo văn bản số1332/SXD-KTXD ngày 18/6/2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để B/C)
- UBND tỉnh T.Hóa (để B/C);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTXD (01).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Trung Tuyến