BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3070/TCT-CS
V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long
(222 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0206/EBT ngày 02/6/2014 của Công tyTNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long hỏivề thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa nông, lâm, thủysản của Siêu thị bán lẻ cho khách hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 và ví dụ 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cáctrường hợp không phải kê khai, tính nộp thuếGTGT thì:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừbán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chodoanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghidòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi,gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bánsản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sảnchưa chế biến thành các sản phẩm kháchoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinhdoanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theomức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Ví dụ 19: Công ty lương thực B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán rathì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK C thì Công ty lương thựcB không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty XNK C.

Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty TNHH D (là doanh nghiệp sảnxuất bún, bánh phở) thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGTđối với số gạo bán cho Công ty TNHH D.

Trên hóa đơn GTGT lập, giao choCông ty XNK C, Công ty TNHH D, Công ty lương thực B ghi rõ giá bán là giá khôngcó thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Công ty lương thực B bán trực tiếp gạo cho người tiêu dùng thì kê khai,nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại khoản 5Điều 10 Thông tư này”;

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trênthì:

“5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biếnhoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tạikhoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thôngtư này.

Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này bao gồmcả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ” được hưởng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợpCông ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long là tổ chứcnộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi Công ty cung cấp các sản phẩmtrồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sảnchưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thìkhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; trườnghợp Công ty cung cấp các hàng hóatrên cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhânkhác thì phải thực hiện kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% theoquy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụSiêu thị Big C Thăng Long được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).9

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn