BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3070 TCT/NV5
V/v khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn ghi thiếu chỉ tiêu

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH AVASYS Việt Nam

Trả lời văn thư ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Công ty TNHH AVASYS Việt Nam về việc khấu từ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn ghi thiếu chỉ tiêu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định điểm 1, Mục II, Phần B, Quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Quy định số 1126 TCT/QĐ/AC ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế; Điểm 1, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì: khi lập hoá đơn, bên bán phải phản ánh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hoá đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái sang phải.

Căn cứ quy định trên, trường hợp của Công ty đã đăng ký và được cấp mã số thuế thì các hoá đơn không ghi tên Công ty, không ghi mã số thuế sẽ không được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An