BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3071/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 313/LĐTBXH đề ngày 03 tháng 9 năm 2003 về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 Công văn số 1012/CP-ĐNDN ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 thì Lâm trường Nam Quảng Bình là doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện biện pháp cơ cấu lại theo hình thức chuyển thành đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi áp dụng Nghị định nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Sở được biết.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng