BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3071/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên thươngmại dịch vụ Tràng Thi.

Trả lời Công văn số 496/TT-KTTC ngày 4/6/2015 của Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụTràng Thi về việc miễn giảm tiền thuê đất tại 11c Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

- Tại điểm a Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sáchNhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấuquy định:

“1. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tácxã), hộ gia đình, cá nhân được nhà nướccho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúngmục đích, từ năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy địnhtại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và sốtiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 02 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010.”

Căn cứ quy định nêu trênvà hồ sơ kèm theo, trường hợp Công tyTNHH một thành viên thương mại dịch vụ Tràng Thi được Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội cho thuê đất theo Quyết định số 907/QĐ- UBNDngày 10/2/2014 (sau ngày 31/12/2010) nên không thuộc đối tượng được giảm theoThông tư số 16/2013/TT-BTC nêutrên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH một thành viên thươngmại dịch vụ Tràng Thi được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
-
Vụ PC(TCT);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn