BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3071 TCT/NV4
V/v đối tượng không chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Lâm sản Mỹ nghệ Suối Tiên

Trả lời công văn số 67/CV-2003 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Công ty TNHH Lâm sản Mỹ nghệ Suối Tiên về việc đề nghị không chịu thuế GTGT đối với công trình văn hoá, thể dục thể thao “Biển Tiên Đồng” thuộc Khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 10 và điểm 14 mục II Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 9 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là: “Các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao dưới đây: hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục, thể thao, tổ chức luyện tập, thi đấu mang tính phong trào, quần chúng, không thu tiền hoặc có thu tiền dưới hình thức bán vé vào xem, thu tiền luyện tập nhưng không nhằm mục đích kinh doanh...”

Căn cứ quy định trên đây thì hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, tắm Biển Tiên Đồng - Khu du lịch văn hoá Suối Tiên là hoạt động văn hoá, thể thao phục hồi sức khoẻ của quần chúng nhân dân, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; các dịch vụ khác như: bán hàng, ăn uống giải khát, kinh doanh áo tắm (nếu có) trong khu Biển Tiên Đồng phải chịu thuế giá trị gia tăng theo luật định.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty TNHH Lâm sản Mỹ nghệ Suối Tiên biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương