BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3072/TCT-CS
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Côngty cổ phần đầu tư Vinatex - Tân Tạo
(2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1. TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 32/2014/CV-CT ngày 29/4/2014 của Công ty cổ phần đầutư Vinatex - Tân Tạo vướng mắc về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính quy địnhnguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầuvào không được bồi thường của hàng hóachịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất”.

Tại điểm c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT:

“c) Trường hợp người nộp thuế cóđơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế cótrụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơquan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc khôngtrực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trungtại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Vinatex - TânTạo) có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty), thành lập Chinhánh Công ty cổ phần đầu tư Vinatex - Tân Tạo tại Đồng Nai (sau đây gọi tắt làChi nhánh), Chi nhánh đã đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Chi nhánhphát sinh doanh thu phải thực hiện kê khai, khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh ĐồngNai. Trường hợp Công ty mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho hoạt động của Chinhánh thì Công ty thực hiện bàn giao các hóa đơn mua hàng này cho Chi nhánh đểChi nhánh thực hiện kê khai, khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần đầu tư Vinatex - Tân Tạođược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn