Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3075/VPCP-KTTH
NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT SỐ 05/CP

Kính gửi: - Bộ Tài chính

- Bộ Thương mại

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Ban Vật giá Chính phủ

Sau khi xem xét báocáo của Bộ Tài chính về việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghịquyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ, Phó Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc ý kiến của các Bộ, ngành liên quanvề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP của Chính phủ nêu tạiBiên bản cuộc họp liên ngành ngày 14 tháng 6 năm 2001.

Bộ Tài chính trao đổi thống nhất với Bộ Thương mại trước khiban hành các Thông tư hướng dẫn về hỗ trợ tài chính cho công tác xúc tiếnthương mại và chi tiền hoa hồng môi giới thương mại.

2. Từ năm 2002, Bộ Tài chính bàn với Bộ Thương mại, các Bộ,ngành liên quan và doanh nghiệp các ngành hàng chủ yếu để ban hành một văn bảnhướng dẫn thực hiện thống nhất việc chi hoa hồng môi giới thương mại, áp dụngchung cho doanh nghiệp các thành phần kinh tế và mọi đối tượng trong, ngoàinước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Tài chính và các cơquan liên quan biết, thực hiện.