VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3075/VPCP-KTTH
V/v giải quyết hàng hóa kinh doanh TNTX tồn đọng tại cảng, cửa khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét báo cáo, đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 1706/UBND-TM1 ngày 11 tháng 4 năm 2013về việc giải quyết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn đọng tại cảng, cửakhẩu; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu BộCông Thương khẩn trương xem xét, xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNinh tại công văn số 1706/UBND-TM1 nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kếtquả rà soát hàng hóa tồn đọng và đề xuất phương án xử lý cụ thể trước ngày 28tháng 4 năm 2013 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Điểm 4 công vănsố 241/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộCông Thương biết, thực hiện./.

(Công văn số 1706/UBND-TM1 ngày11 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sao gửi kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.III, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng