BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3076/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy.
(Đ/c: Tầng 1 t
òa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, KĐT Trung Hòa, Cầu Giấy, HN)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 152/VFL ngày 16/5/2014của Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy (Công ty) nêu vướng mắc về chính sách thuếđối với hoạt động cho thuê tài chính. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, khoản 4 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 quy định:

“1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một sốhoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dng phi ngân hàng, tổ chức tàichính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

4. Tổ chức tín dụngphi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạtđộng ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tin gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tàikhoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tàichính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàngkhác.

Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài chính cóhoạt động chính là cho thuê tài chính theo quyđịnh của Luật này”.

- Tại khoản 8 điều 4 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượngkhông chịu thuế GTGT quy định:

"- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơquan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảmtiền vay.

…".

- Tại khoản 7b điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộctrong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thànhviên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia,tách, hp nhất, sáp nhập, chuyển đi loại hình doanh nghiệp thì cơ sởkinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộhồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóađơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độclập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cáchpháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tàisản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT vàkê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điềunày”.

- Tại điểm 2.12 Phụ lục 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BộTài chính hướng dẫn về lậphóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trườnghợp:

“2.12. Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đốitượng chịu thuế GTGT phải lập hóa đơn theoquy định.

Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượngchịu thuế GTGT phải có hóa đơn GTGT (đốivới tài sản mua trong nước) hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu (đốivới tài sản nhập khẩu); tổng số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT phải khớp với s tiền thuế GTGT ghi trên hóađơn GTGT (hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu).

Các trường hợp tài sảnmua để cho thuê không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không có hóa đơn GTGT hoặc chng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì không được ghi thuếGTGT trên hóa đơn.

Việc lập hóa đơn như sau:

- Trường hợp tổ chức cho thuê tài chính chuyểngiao toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính chobên đi thuê tài chính được kê khai khấu trừ một lần thuế GTGT đầu vào của tàisản cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính lập hóa đơn cho bên đi thuêđể làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Trên hóa đơn GTGT thu tiền lần đầu của dịch vụ cho thuê tàichính, tổ chức cho thuê tài chính ghi rõ: thanh toán dịch vụ cho thuê tài chínhvà thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, dòng tiền hàng ghi giá trịdịch vụ cho thuê tài chính (không bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuếsuất không ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đầu vàocủa tài sản cho thuê tài chính.

- Xử lý lập hóa đơn khi hợp đồng chấm dứt trước thời hạn:

+ Thu hồi tài sản cho thuê tài chính: Trường hợp tổ chức cho thuê tài chính và bên đithuê lựa chọn khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT của tài sản cho thuê, bên đi thuê điu chỉnh thuế GTGT đã khấu trừ tínhtrên giá trị còn lại chưa có thuế GTGT xác định theo biên bản thu hồi tài sảnđể chuyển giao cho tổ chức cho thuê tàichính. Trên hóa đơn GTGT ghi rõ: xuất trả tiền thuế GTGT của tài sản thu hồi;dòng tiền hàng, dòng thuế sut không ghi và gạch bỏ; dòng tiềnthuế ghi số tiền thuế GTGT tính trên giá trị còn lại chưa có thuế GTGT xác địnhtheo biên bản thu hồi tài sản.

+ Bán tài sản thu hồi: Tổ chức cho thuê tài chính khi bántài sản thu hồi phải lập hóa đơn GTGT theo quyđịnh giao cho khách hàng”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên,

(1) Về thuế GTGT của việc điều chuyển tàisản giữa các đơn vị:

Công văn số 6240/BTC-CST ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn Vinashinvề thuế GTGT đi với điuchuyn tài sản trên cơ sở kiến nghị củaVinashin khi điu chuyn tài sản giữa các đơn vị thành viêntrong tập đoàn trong quá trình thực hiện Quyết định số 2108/QĐ-TTg ngày18/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đ án tái cơ cấutậpđoàn. Căn cứ hướng dẫn là Quyết định số 2108/QĐ-TTg ngày 18/11/2010 của Thủtướng Chính phủ, Luật doanh nghiệp và Thông tư số 129/2008/TT-BTC .

Tiếp theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008 của BộTài chính là Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính, Thông tưsố 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về nội dungđiều chuyển tài sản của doanh nghiệp. Đ nghị công ty căn cứ vào thời điểm điều chuyển tài sản, đốichiếu với văn bản quy phạm pháp luật nêu trên về thuế GTGT để thực hiện theoquy định.

(2) Về việc xuất hóa đơn với tài sản cho thuê tài chínhthu hồi:

Trường hợp tài sản cho thuê tài chính khi mua được hưởngchính sách giảm 50% thuế suất thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC nhưng đến năm 2011 bên thuê tài chínhkhông thực hiện nghĩa vụ thanh toán và Công ty cho thuê tài chính tiến hành thuhồi tài sản thì khi Công ty cho thuê tài chính bán tài sản này Công ty lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo mứcthuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm bán.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ KK&KTT, PC - TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn