TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30764/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

Kính gửi:Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 16 Tòa nhà Ladeco, số 266 Phố Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà NộiMST: 0106099581

Trả lời công văn số CV-150401 đề ngày 15/4/2015 củaCông ty TNHH AEONMALL Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về khấu trừ thuế GTGTnộp thay nhà thầu nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Điều 1 Chương I quy định đối tượng áp dụng.

+ Tại Điều 4 Chương I quy định người nộp thuế.

+ Tại Điều 8 Mục 2 Chương II quy định đối tượng và điềukiện áp dụng phương pháp kê khai.

+ Tại Điều 11 Mục 3 Chương II quy định đối tượng vàđiều kiện áp dụng phương pháp trực tiếp:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoàikhông đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thìBên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoàitheo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.”

+ Tại Điều 14 Mục 4 Chương II quy định đối tượng vàđiều kiện áp dụng phương pháp hỗn hợp.

- Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuếtại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ, sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tạiThông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định về Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăngđầu vào như sau:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp củahàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhậpkhẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của BộTài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhânViệt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại ViệtNam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặtđối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươitriệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từnglần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lầntheo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơsở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ởnước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồmchứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặtkhác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trảlời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài có thu nhập phátsinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầunước ngoài với Công ty và thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quyđịnh của pháp luật tại Việt Nam nhưng không thuộc đối tượng đối tượng và điềukiện áp dụng phương pháp kê khai, phương pháp hỗn hợp theo quy định tại Thôngtư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính thì Công ty có tráchnhiệm có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN trước khi thanhtoán cho Nhà thầu nước ngoài.

Đối với số thuế GTGT nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Côngty (là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) được khấu trừ nếuđáp ứng các điều kiện về chứng từ và thanh toán theo quy định tại khoản 10 Điều1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên, không phân biệt giá trị hàng hóa, dịchvụ Nhà thầu nước ngoài cung cấp cho Công ty có hay không bao gồm thuế GTGT và/hoặcthuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn