TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30768/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưuđiện
(Địa chỉ: Tầng 8, Số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội
MST: 0100774631)

Trả lời công văn số 872/PTI-TCKT ngày 31/03/2015 của TổngCông ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội cóý kiến như sau:

Căn cứ điểm a, Khoản 5, Điều 10 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếvà Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai bổsung hồ sơ khai thuế:

“5. Khai b sung hồ sơ khai thuế

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộpthuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khaibổ sung hồ sơ khai thuế.

... Hồ sơ khai thuế bổ sungđược nộp cho cơ quan thuế vào bt cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồsơ khai thuế của ln tiếp theo,nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở ngườinộp thuế;...”

Căn cứ khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/03/2014 của BTài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về xử lý đối vớihóa đơn đã lập.

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giaohàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó pháthiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏathuận bng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điềuchỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị giatăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóađơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điềuchỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh s mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi s âm (-)

Căn cứ điểm 2.8 Phụ lục 04 về việc hướng dẫn lập hóa đơn bánhàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành theo Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính)quyđịnh:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóađơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lạitoàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóađơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tin thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua đối tượng không có hóa đơn, khi trả lạihàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biênbản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giátrị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đơn vị ký hợp đồng cungcấp dịch vụ bảo hiểm với khách hàng, hai bên đã thỏa thuận và được quy định rõ trong hp đồngvề việc chấm dứt hiệu lực bảo hiểm nếu phía khách hàng không đóng phí bảo hiểm,đóng bảo hiểm không đầy đủ hoặc không có văn bản thỏa thuận gia hạn nợ. Đơn vịđã lập hóa đơn giao cho khách hàng và đã làm thủ tục kê khai, tính nộp thuếtheo quy định thì khi việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, đơn vị tiến hànhthanh hủy hợp đồng và thực hiện kê khaiđiều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 5, Điều 10 Chương II Thông tưsố 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, đồng thời lập hóa đơn điềuchỉnh theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/03/2014 của Bộ Tài chính và điểm 2.8 Phụ lục 04 vềviệc hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hp (Ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014của Bộ Tài chính).

Nội dung đề xuất cách xử lý của đơn vị về hạch toán kế toánkhông thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội. Đ nghị đơn vị liên hệ với Vụ chế độ Kếtoán - Kiểm toán Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểmBưu điện biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn