BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3077/TCT-CS
V/v chính sách hóa đơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Kandenko Co., Ltd Nhật Bản- Thầu phụ dự án xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng- Gói thầu số 2- Giai đoạn 2.
(Tầng 17, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công vănKDK/TLIPII/1405004 ngày 29/5/2014 của Công ty Kandenko Co., Ltd Nhật Bản- Thầuphụ dự án xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng- Gói thầu số 2- Giaiđoạn 2 về tên người bán, người mua trên hóa đơn, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềhóa đơn, cung ứng dịch vụ:

“b) Tiêu thức “Tên,địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăngký thuế”.

Tại điểm b khoản 2Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“b) Tiêu thức“Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của ngườimua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế”.

Căn cứ hướng dẫntrên, do là nhà thầu không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên khi mua,bán hàng hóa trên hóa đơn, Công ty ghi tên đầy đủ hoặc viết tên viết tắt theo Giấychứng nhận đăng ký thuế là phù hợp nếutiêu thức mã số thuế của người bán hàng đảm bảo theo quy định.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty Kandenko Co., Ltd Nhật Bản- Thầu phụ dự án xây dựng và hoànthiện các công trình hạ tầng- Gói thầu số 2- Giai đoạn 2 biết và đề nghị liênhệ với Cục Thuế tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn