BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3078/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất mặt hàng đường kính trắng

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân xuất nhập khẩu Xuân Tính
(Địa chỉ: Km0, X.Ma Ly Pho, H. Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)

Trả lời công văn số 02/BC-BCT ngày02 tháng 4 năm 2013 của Doanh nghiệp tư nhân xuất nhập khẩu Xuân Tính về việcxin tạm nhập tái xuất mặt hàng đường kính trắng, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

1. Đề nghị Công ty làm thủ tục tạmnhập tái xuất mặt hàng đường tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành,không phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.

2. Cửa khẩu tạm nhập tái xuất hànghóa thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh