BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3078 TCT/NV5
V/v xử lý thuế đối vớiCông ty TNHH Ladies Born

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 846 CT/ĐTNN ngày 6/6/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý thuế TNDN đối với Công ty TNHH Ladies Born Việt Nam, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các sai phạm về công tác kế toán:

Tại điều 8, điều 9, điều 10 Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Thông tư số 89/2000/TT-BTC ngày 28/8/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên đã quy định cụ thể việc vi phạm về tính kịp thời đầy đủ của nguyên tắc kế toán, vi phạm về việc mở sổ sách kế toán và vi phạm chế độ báo cáo và cung cấp tài liệu kế toán...

Đối với các vi phạm về công tác kế toán, đề nghị Cục thế tỉnh Đồng Nai căn cứ vào các vi phạm của Công ty TNHH Ladies Born Việt Nam, đối chiếu với các quy định nêu trên, thực hiện xử lý các hành vi vi phạm của Công ty theo đúng quy định.

2. Đối với các vi phạm về hoá đơn chứng từ và kê khai thuế:

Đối với việc làm mất 03 cuốn hoá đơn GTGT: Cục thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ hướng dẫn tại Mục VII phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hoá đơn, tiến hành lập biên bản, thông báo mất hoá đơn đồng thời thực hiện xử phạt về việc mất hoá đơn theo quy định.

Đối với việc không kê khai thuế GTGt đầu ra, khấu trừ thuế GTGT đầu vào không đúng quy định hoặc không có hoá đơn GTGT đầu vào nhưng vẫn kê khai khấu trừ thuế..., đề nghị Cục thuế kiểm tra và rà soát lại toàn bộ hồ sơ kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế của Công ty, nếu đơn vị khai man trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế còn thiếu theo quy định còn bị xử phạt tiền từ 1 đến 5 lần số tiền thuế gian lận. Nếu số thuế trốn lậu lớn, không kê khai, phải xử lý theo đúng quy định tại Mục E Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

3. Về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Ladies Born Việt Nam:

Tại điểm 2, Mục III Phần C Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thế TNDN đã quy định: “Cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ, đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từtính thuế theo phương pháp thuế thu nhập trên doanh thu”. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH Ladies Born Việt Nam phải thực hiện nộp thuế TNDN ấn định trên doanh thu theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, để việc xác định tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu được chính xác, sát với kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai:

+ Kiểm tra và xác định chính xác doanh thu phát sinh tại Công ty các năm 2000, 2001, 2002.

+ Trên cơ sở doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của các năm trước, Cục thuế xác định các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu, các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các năm trước, từ đó xác định và ấn định tỷ lệ thu nhập chịu thuế trung bình hợp lý của Công ty trong một số năm trước năm 1999 để làm cơ sở ấn định thuế TNDN cho thời gian từ năm 2000 - 2002.

Trường hợp Công ty cố tình vi phạm các quy định của Luật pháp hiện hành, Cục thuế báo cáo ngay với cơ quan cấp Giấy phép đầu tư để có biện pháp xử lý đối với Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến