ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3078/UBND-VP
V việc không cp phép cho các dự án xây dựng mới sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
-
Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- S Khoa học và Công nghệ;
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Thực hinChthị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 củaThủ tướng Chính phủvề việc ng cườngsử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất sử dụnggạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vậtliệu xây không nung trong các côngtrình xây dựng và xét đề nghị của Sở Xâydựng tại văn bản s 2108/SXD-GĐ ngày 20/12/2012 vviệc báo cáo hiện trạng sản xut, kinh doanh gạch xây trên địa bàn tỉnhvà lộ trình phát triển vật liệuxây không nung trên địa bàntỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2020; UBND tỉnh chỉđạo như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBNDcác huyện, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012của Thủ tưng Chính phủ vàThông tư s 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng nêu trên kiênquyết không tham mưu, đề xuấtcp có thẩm quyền chp thuận chtrương xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất gạch đt sét nung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của UBNDtỉnh tại văn bản số 1975/UBND-VP ngày29/3/2013(về việc triển khai thực hiện Thông tư s 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các côngtrình xây dựng).

2. Giao Sở Kế hoạchvà Đu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành; đơnvị có Iiên quan t chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên; báo cáo kết quả về UBND tỉnh theođịnh kỳ hàng Quý./.

(đính kèm bn chp văn bản số 21 08/SXD-GĐ ngày 20/12/2012)


Nơi nhận:
- Như trên;
-
CT và các PCT UBND
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, X6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới