BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------

Số: 3079/TCHQ-GSQL

V/v: vướng mắc thủ tục hải quan loại hình gia công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1174/HQBD-NV ngày20/05/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Thiết bị dầu khí ký hợp đồng gia công cho đối tác Singapore. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Namcho thương nhân nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày4/12/2008 của Bộ Tài chính.

2. Công ty TNHH Thiết bị dầu khí ký hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài với Công ty ở Áo để gia công tiếp một số công đoạn. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày4/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tờ khai xuất khẩu sản phẩm theo hợp đồng đặt gia công ở Áo được dùng để thanh khoản cho hợp đồng gia công Công ty đã ký với đối tác Singapore.

Khi thực hiện thanh khoản, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cần kết hợp thanh khoản 02 hợp đồng gia công nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường