BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/BTC-QLG
V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát năm 2014 tại địa phương

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố................................

Trong năm 2013, Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp đã đềra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày07/01/2013 và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ nhằm pháttriển kinh tế, xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm ansinh xã hội. Nhờ vậy, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp- chỉ số giá tiêu dùng(CPI) tháng 12/2013 của cả nước tăng 6,04% so với tháng 12/2012, kinh tế vĩ môcơ bản ổn định.

Tuy nhiên, chỉ số giátiêu dùng năm 2013 tại .......................... đã tăng ..........%, cao hơnmức tăng CPI của cả nước.

Vì vậy, để góp phần thựchiện mục tiêu kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng năm 2014 khoảng 7% đã được Quốchội thông qua, trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức,còn tiềm ẩn yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố........................ quan tâm chỉ đạo:

- Tăng cường và triểnkhai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý bình ổn giá cả thị trường trong dịpTết theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm antoàn, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Chỉ thị số 05/CT-BTCngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quảnlý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm2014; Chỉ thị số 24/CT-BCT ngày 06/11/2013 của Bộ Công Thương về việc thực hiệngiải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2013và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014..., tạo đà thực hiện mục tiêu kiềm chế tốc độtăng giá tiêu dùng cả năm 2014.

- Tổ chức thực hiện có hiệuquả Luật giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và các văn bản hướng dẫnliên quan. Triển khai các giải pháp nhằm bình ổn thị trường, giá cả, kiềm chế tốcđộ tăng CPI của địa phương; đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, thuế,phí trên địa bàn; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợidụng tăng giá, phí trái pháp luật.

- Thường xuyên theo dõisát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịchvụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp lễ, Tết, thời điểm nhạy cảm,thiên tai, bão lũ trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ,găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý tại địa phương. Theo dõi sát diễn biếnchỉ số giá tiêu dùng tại địa phương, đồng thời coi CPI là chỉ tiêu kinh tế-xã hộiquan trọng để có phân tích, đánh giá mức độ và nguyên nhân biến động hàngtháng, hàng quý, hàng năm trong chương trình kiểm điểm công tác, quản lý điềuhành tại địa phương, trên cơ sở đó đề ra biện pháp điều hành phù hợp tránh đểchỉ số giá tăng quá cao.

- Kiểm soát chặt chẽphương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịchvụ được mua sắm từ nguồn ngân sách địa phương; hàng hóa, dịch vụ còn được trợcước, trợ giá theo thẩm quyền; trường hợp điều chỉnh giá nhất là giá dịch vụkhám chữa bệnh, dịch vụ giáo dục (nếu có) phải xây dựng phương án, lộ trình điềuchỉnh trên cơ sở đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá, tránh điều chỉnhgiá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm đẩy CPI tăng cao đột biến, gây tác độngdây chuyền đến giá hàng hóa, dịch vụ khác và mặt bằng giá chung.

- Chỉ đạo làm tốt côngtác thu thập, thống kê giá hàng hoá, dịch vụ nhằm phản ánh chính xác diễn biếntình hình giá cả thị trường trong quá trình tính chỉ số giá tiêu dùng tại địaphương, tránh việc thu thập giá không phù hợp hoặc thu thập vào thời gian caođiểm, cá biệt (lễ, Tết) sẽ phản ánh không đúng mức tăng chỉ số giá.

- Chỉ đạo làm tốt côngtác thông tin, tuyên truyền nhất là khi có sự thay đổi về cơ chế, chính sách hoặckhi có điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, điều tiết giá đểtạo sự đồng thuận, tránh tác động tâm lý gây tăng giá dây chuyền đến các hànghoá, dịch vụ khác trên địa bàn, đẩy CPI của địa phương và cả nước tăng cao.

Bộ Tài chính đề nghị Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố...................... quan tâm chỉ đạo thực hiệnnhằm góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng(CPI) năm 2014 Quốc Hội đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn sự phốihợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố............ ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó thủ tướng: Hoàng Trung Hải; Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Công Thương, Bộ KHĐT (để phối hợp);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu