BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 308/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán hợp đồng xây dựng trong đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đường sắt - CụcĐường sắt Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 176/BQLDAĐS-KHDA ngày4/2/2010 của Ban quản lý dự án Đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị hướngdẫn thực hiện công tác thanh toán hợp đồng xây dựng trong đầu tư xây dựng côngtrình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, việc thanh toán hợp đồng xây dựng giữa chủđầu tư và nhà thầu xây dựng căn cứ vào nội dung của hợp đồng đã ký kết giữa cácbên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của nhà nước cóliên quan. Trường hợp công tác xây dựng khác với nội dung quy định trong hợpđồng thì chủ đầu tư và nhà thầu xem xét thương thảo và điều chỉnh theo quyđịnh.

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu,tổng mức đầu tư, điều chỉnh hợp đồng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvà vật liệu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXDngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng dobiến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng. Dự toán xây dựng công trình, giágói thầu, tổng mức đầu tư được điều chỉnh là căn cứ để chủ đầu tư quản lý vốnđầu tư xây dựng công trình. Điều chỉnh hợp đồng căn cứ vào nội dung của hợpđồng đã ký kết giữa các bên và các quy định của nhà nước có liên quan. Giá vậtliệu để điều chỉnh làm căn cứ cho việc thanh toán theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

Ban quản lý dự án Đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam căn cứý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn