CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 308/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án “Hỗ trợ trẻ em lang thang” do EC tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1003 BKH/KTĐN ngày 25 tháng 2 năm 2003) và của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 4392/LĐTBXH-QHTQ ngày 13/12/2002) về việc phê duyệt dự án “Hỗ trợ trẻ em lang thang” do EC tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự án “Hỗ trợ trẻ em lang thang” do EC tài trợ không hoàn lại với tổng kinh phí là 6.815.220 Euro, trong đó cam kết (mới) viện trợ không hoàn lại của EC là 990.000 Euro, vốn đối ứng của Việt Nam là 5.825.220 Euro, được lấy từ nguồn tiêu thụ hồi vốn vay do EC viện trợ không hoàn lại thuộc Chương trình ECIP, RAP (giúp đõ người hồi hương).

2. Phê duyệt Dự thảo Thoả thuận Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu - EC tài trợ cho dự án “Hỗ trợ trẻ em lang thang”. Uỷ quyền một lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ký Thoả thuận này.

3. Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thực hiện dự án theo đúng các quy định về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Trong quá trình thực hiện cần phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em hướng hoạt động của dự án tập trung vào các địa bàn đô thị lớn, các khu du lịch trọng điểm và lưu ý các góp ý trong công văn số 1003 BKH/KTĐN ngày 25 tháng 2 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm