TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 308/TCHQ /GSQL
V/v: Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty cổ phần may nhập khẩu Vũng Tàu
Đ/c: 848 Bình Giã- P. Rạch Dừa- Tp. Vũng Tàu
- Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt
Đ/c: 951 Bình Giã- Phường 10- Tp. Vũng Tàu

Trả lời công văn số 212/CV-VGF ngày 30/12/2005 của Công ty cổ phần may xuất khẩu Vũng Tàu; công văn số 112/CV-TGĐ ngày 28/12/2005 của Công ty sản xuất giày Uy Việt về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm II.2.3, mục 4, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thì doanh nghiệp được thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại nơi sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, chân công trình nếu đáp ứng được yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan.

Do vậy, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu