BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 308/TCHQ-KTTT
V/v thuế xuất khẩu gỗ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tỉnh Đồng Tháp;
- Công ty TNHH Thành Phước.
(Số 28, Đường 30/4, Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1241/HQĐT-NV ngày31/12/2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp; công văn số 09/CTY-TP ngày14/9/2009 của về việc chính sách thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu hợppháp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 79/2009/TT-BTCngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu thì: trường hợp hoàn thuế chỉ áp dụng đối với trường hợpdoanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau đó trực tiếp tái xuất trả chủ hàng nướcngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sửdụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài).

Trường hợp của Công ty TNHH Thành Phước theo trình bày củaCục Hải quan Đồng Tháp, Công ty mua lô hàng gỗ nhập khẩu của DNTN Đông Dương,sau đó ký kết hợp đồng bán cho đối tác nước ngoài thì phải nộp đủ thuế xuấtkhẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Tháp, Công tyTNHH Thành Phước được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông