BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 308/TCT-CS
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng uỷ thác xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1841/CT-KTra ngày17/9/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận và văn bản ngày 26/8/2008 của Công tyTNHH Sơn Tuyền đề nghị hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng uỷ thác xuấtkhẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản d, điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính; tại khoản d, điểm 1, mục III,Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CPngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định điều kiện, thủ tục cầnthiết đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT: "Tờkhai hải quan hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khấu vàhợp đồng uỷ thác xuất khẩu trong trường hợp xuất khẩu uỷ thác". Thông tưsố 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểmtra, giám sát hải quan và tại Bảng hướng dẫn sử dụng tờ khai hàng hoá xuất nhậpkhẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổngcục trưởng Tổng cục Hải Quan quy định đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu thìtrên ô số 3 của Tờ khai hải quan phải ghi tên đơn vị uỷ thác xuất khẩu.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Sơn Tuyền uỷthác xuất khẩu mực khô lột da cho khách hàng tại Hàn Quốc nhưng đơn vị nhận uỷthác xuất khẩu (Công ty in bao bì C.D tại TP Hồ Chí Minh và XN kinh doanh &dịch vụ thuỷ sản Khaspexco tại Nha Trang) không ghi tên Công ty TNHH Sơn Tuyềnvào ô số 3 khi khai báo trên tờ khai hải quan là chưa đầy đủ về thủ tục đối vớitờ khai hàng uỷ thác xuất khẩu. Theo giải trình của Công ty TNHH Sơn Tuyền vềnội dung nêu trên là do thiếu sót của đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu (Công ty inbao bì C.D tại TP Hồ Chí Minh và XN kinh doanh & dịch vụ thuỷ sản Khaspexcotại Nha Trang). Vì vậy, trường hợp hàng hoá của Công ty TNHH Sơn Tuyền uỷ thácxuất khẩu những đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu không ghi tên Công ty TNHH SơnTuyền vào ô số 3. Nêu Cơ quan hải quan đã xác nhận trên tờ khai hải quan và xácđịnh được là hàng hoá thực xuất. Công ty TNHH Sơn Tuyền cam kết chịu tráchnhiệm về hàng hoá xuất khẩu, đáp ứng đủ điều kiện thủ tục, hồ sơ về hàng xuấtkhẩu như: Hợp đồng xuất khẩu Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, Tờ khai hàng xuấtkhẩu, Hoá đơn GTGT, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và biên bản thanh lý Hợpđồng uỷ thác xuất khẩu thì Cục thuế xem xét khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầuvào của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận được biếtvà xem xét giải quyết theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương