BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 308/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với dịch vụ chuyển phát nhanh và đại lý dịch vụ chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần chuyển phát nhanhBưu điện
(Số 1 Tân Xuân - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 187/TCKT ngày 16/3/2009 củaCông ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (Công ty) hỏi về thuế GTGT đối vớidịch vụ chuyển phát nhanh và đại lý dịch vụ chuyển phát nhanh, về việc này Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Dịch vụ chuyển phát nhanh do Công ty cổ phần chuyển phátnhanh Bưu điện thực hiện hoặc làm đại lý cho các hãng nước ngoài thuộc dịch vụbưu chính, bưu điện (theo Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002; Nghị địnhsố 128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ).

1. Về thuế đối với hoa hồng đại lý dịch vụ chuyển phát nhanh

Căn cứ quy định tại điểm 8.1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế vàcông văn số 10587/BTC-TCT ngày 24/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thì:

- Trường hợp Bưu điện tỉnh, thành phố nhận làm đại lý đúnggiá hưởng hoa hồng dịch vụ chuyển phát nhanh cho Công ty thì Bưu điện khôngphải kê khai thuế GTGT đối với doanh thu dịch vụ nhận đại lý và hoa hồng đại lýđược hưởng.

Khi thu tiền của khách hàng về dịch vụ chuyển phát nhanh,Bưu điện tỉnh, thành phố xuất hóa đơn GTGT giao cho khách hàng theo quy định.Hàng tháng Bưu điện lập Bảng kê tổng hợp doanh thu dịch vụ chuyển phát nhanhlàm đại lý cho Công ty gửi về Công ty để Công ty lập hóa đơn GTGT cho doanh thudịch vụ thực tế đã thực hiện.

- Trường hợp Công ty làm đại lý dịch vụ chuyển phát nhanhcho các hãng nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) thì Công ty phải kê khai nộp thuếGTGT, thuế TNDN cho doanh thu dịch vụ chuyển phát nhanh thu của khách hàng theoquy định (thuế nhà thầu nước ngoài); Công ty không phải kê khai thuế GTGT đốivới hoa hồng đại lý được hưởng.

2. Về thuế GTGT đối với dịch vụ chuyển phát nhanh cung cấpcho doanh nghiệp trong khu chế xuất

Điểm 10 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định:"Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến)”thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Điểm 1.3, điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nên trên quy định:

- Điểm 1.3: “Dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nướcngoài” không áp dụng mức thuế suất 0%.

- Điểm 3: “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịchvụ không được quy định tại Mục II Phần A; Điểm 1,2 Mục II Phần B Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên: Dịch vụ chuyển phát nhanh do Công tycung cấp cho doanh nghiệp trong khu chế xuất để chuyển phát hàng hóa từ ViệtNam đi nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần chuyển phát nhanhBưu điện được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương