BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/TCT-DNL
V/v Xác định giá tính phụ thu PSC Lô 46/13.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 7668/DKVN-TCKT ngày 03/11/2014 của Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), công văn số 2774/TDKT-KT &KT ngày 12/9/2014 vàcôngvănsố 2598/TDKT-KT &KT ngày22/8/2014 của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) báo cáo vướng mắc vềviệc áp dụng phụ thu tại Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 46/13 (PSC Lô46/13).

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 22/2010/TT-BTCngày 12/02/2010 hướngdẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP hướng dẫn xác địnhsố phụ thu phải nộp như sau:

“1. Đối với dự án dầu khí khuyến khích đầu tư: Sốphụ thu phải nộp theo quý theo mức 30% đối với sản lượng dầu lãi được chia theoquý của nhà thầu khi giá bán dầu thô trung bình của quý thực tế biến động tăngcao hơn giá cơ sở của năm tương ứng trên20% ...

b) Giá cơ sở của năm tương ứng là mức giá dự tínhtrong kế hoạch phát triển mỏ đã được phê duyệt tương ứng với năm thực hiện. Trườnghợp kế hoạch phát triển mỏ được phê duyệt sửa đổi, bổ sung so với kế hoạch pháttriển mỏ ban đầu thì giá cơ sở của năm tương ứng là mức giá dự tính trong kế hoạchphát triển mỏ đã được phê duyệt sửa đổi, bổ sung tương ứng với năm thực hiện. Đối với những mỏ vẫn tiếp tục khai thác sau khikết thúc hợp đồng dầu khí áp dụng theo giá cơ sở của năm cuối cùng của hợp đồngdầu khí.

c) Dự án dầu khí khuyến khích đầu tư dự án tiến hành các hoạt động dầu khí tạivùng nước sâu, xa bờ, khu vực có điều kiện địa lý đặc biệt khó khăn, địa chấtphức tạp và các khu vực khác theo danh mục các lô do Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh.”

- Tại Điều 7.8 PSC Lô 46/13 có thỏa thuận: “Mỗi bênNhà thầu có trách nhiệm nộp phụ thu đối với phần Dầu Lãi được chia khi giá dầuthô biến động tăng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam có hiệu lực tạithời điểm phát sinh.”

- Tại công vănsố 08/TTg-KTN ngày 20/02/2014 về việc chỉ định thầu Hợp đồng Chia sản phẩm dầukhí Lô 46/13, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến: “... cho phép áp dụng các điềukiện khuyến khích đầu tư theo Quyết định số 84/2005/QĐ-TTg ngày 20/4/2005 củaThủ tướng Chính phủ”.

- Tại Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 00032 ngày30/6/2014 quy định: “Mục tiêu và quy mô của Dự án: Khai thác tận thu mỏ Sông Đốc,tìm kiếm thăm dò các phát hiện dầu khí mới và nghiên cứu phát triển các phát hiệndầu khí trên toàn Lô 46/13.”

Căn cứ các quy định nêu trên, sau khi Hợp đồng dầukhí Lô 46/02 kết thúc, trường hợp mỏ Sông Đốc vẫn tiếp tục được khai thác bởi Dựán khai thác dầu khí Lô 46/13 nhưng không có báo cáo kế hoạch phát triển mỏ đượcduyệt thì giá cơ sở để tính phụ thu đối với mỏ Sông Đốc là giá cơ sở của năm cuối cùng của Hợp đồng dầu khí Lô 46/02 (theo giá trong Báocáo Kế hoạch khai thác sớm đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại công văn số 645/QĐ-TTg ngày 21/05/2007).Trường hợpviệc nộp phụ thu ảnh hưởng tới dự ánkhai thác tận thu mỏ Sông Đốc thì đề nghị PVN/PVEP đánh giá chi tiết sự tác độngcủa phụ thu đối với dự án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với các mỏ khác thuộc Lô 46/13 thì giá cơ sở đểtính phụ thu (trừ mỏ Sông Đốc) áp dụng theo giá dự tính trong kế hoạch phát triểnmỏ Lô 46/13 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về mức phụ thu phải nộp, căn cứ ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại công văn số 08/TTg-KTN nêu trên, mỏ Sông Đốc được áp dụngphụ thu đối với trường hợp dự án dầu khíkhuyến khích đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn Dầu khí ViệtNam, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công thương;
- Bộ Kế hoạch Đầu tư;
- Cục Thuế Tp Hà Nội;
- Vụ CST, PC, Cục TCDN - BTC;
- Vụ: PC, CS, KK - TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn