VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 308/VPCP-KGVX
V/v đề án tiền khả thi thành lập Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 607/TTr-BGTĐT ngày 19 tháng 11 năm 2008 về việc xin chủ trương thành lập TrườngĐại học Công nghệ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Giaothông Vận tải, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xây dựng vàtrình duyệt theo quy định trong quý I năm 2009 về quy hoạch mạng lưới cáctrường đại học, cao đẳng vùng Đồng bằn sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội để làmcăn cứ xem xét việc thành lập, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng trong cácvùng nêu trên.

- Trên cơ sở quy định về tiêu chí thành lập trường đại họcsắp ban hành; quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng vùng Đồng bằngsông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xem xét việcnâng cấp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Hà Nội lên đại học, trong đó cầnlàm rõ về chương trình, nguồn lực đào tạo, địa điểm xây dựng Trường, mối quanhệ với các trường đại học giao thông vận tải khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo vàcác cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV;
- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, 54 Triều Khúc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT; các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản