VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/VPCP-V .I
V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét báo cáo số 34/BCĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2007 của BanChỉ đạo 127 Trung ương về kết quả kiểm tra công tác đấu tranh chống buôn lậu,gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến chỉ đạo:

Năm 2007, các lực lượng chức năng có nhiều cố gắng trongcông tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả. Tuy nhiên,tình hình vẫn diễn ra phức tạp; công tác phát hiện, điều tra, xử lý của các lựclượng từ Trung ương đến địa phương còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứngyêu cầu của tình hình. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Phó Thủ tướngyêu cầu:

1. Các Bộ, ngành liên quan, các địa phương, các lực lượngchức năng tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, điềutra xử lý triệt để, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thươngmại, sản xuất và buôn bán hàng cấm, hàng giả trên tất cả các tuyến và các địaphương. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệmtrước Thủ tướng Chính phủ về việc để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lậnthương mại, hàng giả phức tạp mà không phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời.

2. Giao Bộ Công Thương:

- Chủ trì thành lập ngay một số Đoàn công tác để kiểm tracông tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả tại các khuvực biên giới và thành phố trọng điểm để góp phần ổn định thị trường, giá cả vàsản xuất trong nước trong dịp trước và sau Tết nguyên đán.

- Lập danh mục những mặt hàng được phép xuất - nhập khẩu quacác cửa khẩu phụ nhằm phục vụ sinh hoạt hàng ngày của nhân dân và tạo điều kiệnthuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động ở khu vực biên giới; sửa đổi, bổ sungThông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2007 về chếđộ hóa đơn, chứng từ nhằm ngăn chặn tình trạng mua lại hàng của cư dân biêngiới, vận chuyển vào nội địa bán kiếm lời; sửa đổi, bổ sung các quy định vềquản lý các khu kinh tế cửa khẩu; ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ vềban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Cầu Treo - Hà Tĩnh, trong đó cónhững nội dung quy định chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ trongkhu kinh tế cửa khẩu;

- Chủ trì cùng Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trườngnghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý khoáng sản theohướng tăng mức xử phạt và cho phép một số cơ quan chức năng có thẩm quyền xửphạt hành chính trong lĩnh vực thương mại đều có thẩm quyền xử phạt các hành vivi phạm về quản lý khoáng sản; khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướngtại văn bản số 13/VPCP-CN ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ vềviệc sửa đổi bổ sung Thông tư 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của BộCông nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, kèm theodanh mục các mỏ, điểm mỏ nằm trong quy hoạch cân đối cho nhu cầu chế biến trongnước.

3. Bộ Công an tập trung chỉ đạo và tăng cường lực lượng cảnhsát điều tra tội phạm kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ khác phát hiện, điều tra,kiên quyết xử lý theo pháp luật các đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp có tổchức, có đường dây trên các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạocủa Phó Thủ tướng tại văn bản số 13/CPCP-CN ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Vănphòng Chính phủ về việc dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thay thế Chỉthị số 10/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 về việc tăng cường công tácquản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuấtkhẩu khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địaphương, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: Cn, KTTH, Website CP, TH;
- Lưu: VT, VI(3),HT. 75

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc